Tilskud til kurser

Hvert år afsætter Randers Kommune et beløb til kursustilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger. Læs herunder om mulighederne for din forening.

Almindeligt kursustilskud til kurser arrangeret af et forbund

Der ydes tilskud i henhold til Randersordningen med 75 % af udgifterne til kurser i Danmark for nuværende og kommende ledere, trænere og instruktører.

Kurserne skal være arrangeret af en lands-, distrikts- eller kredsunion inden for foreningens område. Der kan endvidere, efter forudgående ansøgning til og godkendelse fra Kultur- og fritidsafdelingen ydes tilskud til kurser, der udbydes af andre kursusudbydere end landsorganisationer mv., hvis kurserne falder inden for foreningens almindelige formål og aktiviteter.

De tilskudsberettigede udgifter er:

  • Kursusafgift inkl. ophold men ekskl. transport.
  • Transport- og honorarudgifter til udefra kommende instruktører til kurser, der er arrangeret af lokale foreninger, når kursets indhold og emne falder inden for det normale kursusprogram på det pågældende område. Sådanne kurser skal på forhånd godkendes af Randers Kommune.
  • I særlige tilfælde til kurser i udlandet, hvis den pågældende kursustype ikke udbydes i Danmark (fjeldvandring, klatring, skiløb o. lign.), eller hvis opholdet i udlandet indgår i et kursusforløb i Danmark. Kurserne skal på forhold godkendes af Randers Kommune.
  • Kursusudgifter til tilskudsberettigede kurser skal indgå som selvstændig post i foreningens regnskab. Dette gælder også for kursustilskuddet.
  • Til hver enkelt person kan der højest på et år ydes tilskud med 20.000 kr.

Ansøgningen indtastes via foreningsportalen ved afslutning af et kvartal og senest den 31. december. Ansøgning indsendes, når udgifterne er afholdt og kurserne er gennemført.

Der skal ikke medsendes bilag, men Kultur- og fritidsafdelingen foretager stikprøvekontrol. I den forbindelse indkaldes bilagene vedrørende kurserne som f. eks. kursusprogram, regning for kurserne og kvitteringer for at udgifterne er afholdt. Alle disse bilag skal være originalbilag.

Kurser arrangeret af Kultur- og fritidsafdelingen

Hvert år afsætter Randers Kommune et beløb til kursustilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger. Af disse midler øremærkes ¼ til lokal kursusvirksomhed, foredrag og foreningsudvikling.

De lokale kurser retter sig særligt mod de foreninger, der ikke via medlemskab af overliggende kreds- eller landsorganisationer har mulighed for at deltage i lederuddannelse og til tværgående kursusvirksomhed, der medvirker til fortsat udvikling af foreningerne. Kurserne kan eksempelvis være hjertestarter, førstehjælp, bassinlivredderprøve. Kurserne har gratis deltagelse og henvender sig til foreningens trænere, instruktører og ledere, og ikke foreningens medlemmer.

Tilbud om kurser og foredrag udsendes direkte til foreningerne.

Har du gode ideer til kurser, er du altid velkommen til at kontakte fritidskonsulent Birgitte Strøbeck på tlf. 89 15 10 76.

Kursuskataloget fra Kultur- og fritidsafdelingen findes elektronisk på siden www.borgerkurser.randers.dk. Her finder du Kultur- og fritidsafdelingens egne kurser og arrangementer. Det gælder eksempelvis kurser som bassinlivredderprøve og kursus for kasserere.

Når du ønsker at tilmelde dig et kursus på www.borgerkurser.randers.dk skal du første gang starte med at oprette dig som ny bruger i systemet. Du kan oprette dig uden at oplyse dit CPR-nummer. Systemet kan herefter forsyne dig med kursus- og holdoversigt, og du kan tilmelde dig en kursusagent, som holder dig orienteret om nye kurser og arrangementer.

Specifik foreningsudvikling

Specifik foreningsudvikling er et tilbud til foreninger om afholdelse af udgifter til konsulentbistand og andre omkostninger i forbindelse med udvikling af foreningers aktiviteter, mål, organisation mv. efter en på forhånd godkendt plan.

Læs herunder mere om nogle af de kriterier, der er for tilskud til de specifikke lokale foreningsudviklingskurser.

  1. Kurset vil som udgangspunkt være lukket for deltagelse fra andre foreninger.
  2. Tilskuddet er 100 % til de tilskudsberettigede udgifter. Eksempelvis gives der ikke tilskud til deltagernes transport eller til aktiviteter af mere underholdende eller showpræget karakter. Foreningen skal i øvrigt medvirke til at planlægge kurset med øje for, at de økonomiske midler ikke er ubegrænsede.
  3. Kultur- og fritidsafdelingen skal involveres i den indledende planlægning, så vi er med til dels at sikre kvaliteten men også vidensdele i forhold til kommunens andre foreninger.

For at sikre kvaliteten har vi eksempelvis følgende kriterier:

  • Der skal være tale om en væsentlig udvikling, der tilgodeser et reelt behov eks. udvide foreningens aktivitetsudbud, lave ændringer i organisationen eller arbejde med vanskelige samarbejdsrelationer.
  • Kursusprogrammet skal kunne beskrive, hvor foreningen vil udvikle sig FRA og hvor den vil udvikle sig TIL. Hvad vil være anderledes, når kurset er gennemført? Efter kurset skal foreningen aflevere et par linjer herom, så kultur- og fritidsafdelingen kan videndele til andre foreninger.

Synes du ovenstående kriterier lyder skrappe, så ring lige ind til fritidskonsulent Birgitte Strøbeck, 89 15 10 76. Det er ikke så slemt, som det umiddelbart lyder.