Tilskud til halleje

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få tilskud til leje af haller.

Selvejende haller

Randers Kommune har vedtaget en hallejetilskudsordning, der betyder, at alle godkendte folkeoplysende foreninger kan leje timer i godkendte idrætshaller i Randers til en fast timepris til godkendt folkeoplysende aktivitet.

Følgende lokaler er godkendt som idrætshal:

 • Randers Idrætshaller (Bestående af: Elro Arena hal 1, 2 og 3, Dronningborghal hal 1 og 2, Ulverhøjhallen og Tennishallen).
 • Træningshuset i Asferg: 1 idrætshal.
 • Romalt Aktivitetshal: 1 idrætshal.
 • Randers Badmintonhaller: Hal 1 og hal 2.
 • Randers Real Idrætshal: 1 idrætshal.
 • Langå Idrætscenter: 1 idrætshal.
 • Munkholmhallen: 1 idrætshal.
 • Assentofthallerne: Hal 1 og 2.
 • Korshøjhallen: 1 idrætshal.
 • Ommersysselhallen: 1 idrætshal.
 • Havndalhallen: 1 idrætshal.

Godkendte folkeoplysende foreninger er foreninger, som er godkendt af folkeoplysningsudvalget i Randers, og som fortsat opfylder godkendelsesbetingelserne.

Godkendt folkeoplysende aktivitet er aktivitet inden for foreningens formål, herunder træning og kampe. Der ydes ikke tilskud til aktiviteter, hvori der deltager andre end foreningens egne medlemmer (bortset fra kampe mod andre foreninger) og til aktiviteter, hvortil der opkræves entre. Det er en forudsætning for opnåelse af hallejetilskud, at lejede timer benyttes.

Foreningernes egenbetaling fastsættes af byrådet i forbindelse med den årlige vedtagelse af budgettet.  Egenbetalingen i 2016 er 97 kr. pr. time.

Til foreninger omfattet af hallejetilskudsordningen udsteder den godkendte udlejende idrætshal månedlige eller kvartalsvise regninger.

Foreninger indbetaler egenandelen til idrætshallerne. Der kan ikke søges lokaletilskud til denne udgift.

Idrætshallerne fremsender regning til Randers Kommune, Kultur- og fritidsafdelingen. Regningen er fratrukket det beløb, som foreningen skal betale.

Ved udlejning til anden side end foreninger og aktiviteter nævnt ovenfor, udsteder idrætshallerne regninger på det fulde regningsbeløb.

 

Skoleidrætshaller

Skoleidrætshaller i Randers Kommune - Hornbæk Skole, Vestervangsskolen, Nørrevangsskolen, Søndermarkskolen, Tirsdalens Skole og Amtsgymnasiet i Paderup, - stilles uden for skoletid incl. i weekends og ferier - bortset fra skolernes sommerferie - til rådighed for Randers Idrætshaller og kan benyttes til formål og til priser som nedenfor anført. Hallerne er kun efter særlig aftale til rådighed i skolernes sommerferie.

Aflysning af benyttelsen kan ske i forbindelse med de kommunale skolers egen benyttelse, hovedrengøring, valghandlinger og andre kommunale/offentlige formål. Meddelelse om aflysning fremsendes tidligst muligt til Randers Idrætshaller, der informerer indlejerne.

I tidsrummet fra 1. april til skolernes sommerferie tilstræber Randers Idrætshaller, at aktiviteterne i skoleidrætshallerne samles på færrest mulige dage og haller. Randers Kommune opkræver i medfør af § 22, stk. 5, gebyr for benyttelse af skoleidrætshaller.

Gebyret reguleres en gang årligt, med samme procentsats som Randers Idrætshallers gennemsnitlige stigningsprocent for halleje året forud. Gebyret har samme størrelse som egenbetalingen i de private idrætshaller.  I 2016 er gebyret på 97 kr. pr. time. Der kan ikke søges lokaletilskud til denne udgift.

Gebyret skal betales af alle af folkeoplysningsudvalget godkendte foreninger, der benytter skoleidrætshallerne i de tidsrum, hvor disse er stillet til rådighed for Randers Idrætshaller, til aktiviteter, der ifølge folkeoplysningsloven berettiger til vederlagsfri anvisning eller til lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

 

Andre kommunale idrætshaller

For foreningers benyttelse af andre kommunale idrætshaller - Bjerregravhallen, Purhushallen og Spentruphallen - betales tilsvarende gebyr som for skoleidrætshaller. For den lille hal på Grønhøjskolen - Mini hal ved Ommersysselhallen og Træningshuset i Asferg er gebyret  i 2016 på 65 kr. pr. time.

 

Skolesvømmehaller og Water and Wellness

For foreningers benyttelse af ansøgte og anviste timer i skolesvømmehaller - Nørrevangsskolen, Tirsdalens Skole, Søndermarkskolen, Rismølleskolen, Blicherskolen - og Water and Wellness betales et gebyr af samme størrelse som for skoleidrætshallerne. For Rismølleskolens, Blicherskolens svømmehal og Langå Badet betales dog et gebyr på 65 kr. pr. time. Beløbet reguleres på samme måde som gebyret for skoleidrætshaller.

 

Udlejning til ikke-folkeoplysende formål

For timer, der udlejes uden tilskud, kan hallen selv fastsætte udlejningsprisen. Det bemærkes at arrangementer, hvor der kræves entre af publikum, ikke er tilskudsberettigede, selv om de arrangeres af godkendte folkeoplysende foreninger.

 

Andre kommunale idrætshaller

Udlejning af andre kommunale idrætshaller betales med den til enhver tid gældende takst. Taksten for 2012 er 368 kr. pr. time. Hertil kan der eventuelt opkræves betaling for merudgifter til rengøring, servicebistand, elforbrug mv.

 

Udlejning af haller til andet end sædvanlig anvendelse af kommunale lokaler

Udlejning til benyttelse, der ligger uden for sædvanlig anvendelse af kommunale lokaler, kan kun ske efter forudgående aftale med Randers Kommune.