Medlemstilskud

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til medlemmer, lejede lokaler, kursus og halleje mv.

Restbeløbet efter fradrag af beløb til ekstra lokaletilskud, hallejetilskud, kursustilskud og udviklingsmidler anvendes til medlemstilskud. Tilskuddet gives til aktive medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år, det vil sige til medlemmer, som har mulighed for at deltage aktivt i mindst 20 planlagte aktivitetsgange fordelt over mindst 5 måneder pr. år. Aktiviteterne skal tilpasses medlemmernes alderstrin.

I flerstrengede foreninger ydes tilskud pr. aktivitetsmedlem under forudsætning af, at betaler særskilt kontingent pr. aktivitet. Foreningen skal på forlangende forelægge aktivitetsopdelt medlemsliste. Medlemmer uden dansk CPR-nummer kan også indgå i tilskudsberegningen.

Medlemstilskuddet til en forening kan ikke overstige foreningens samlede deltagerbetaling det foregående år for aldersgruppen 0 - 24 år.

Ved deltagerbetaling forstås medlemskontingent, aktivitetskontingent, deltagerbetaling til foreningsarrangementer som weekendture, turneringer, lejre mv. og betaling for kørsel i forbindelse hermed samt betaling for materialer.

Ved familiemedlemskaber fordeles kontingentbetalingen ligeligt på alle indmeldte deltagere fra den enkelte familie.

Læs mere i Randersordningen 2017 her 
Læs mere i Randersordningen 2018 her