Lokaletilskud

Godkendte folkeoplysende foreninger kan få tilskud til medlemmer, kursus og halleje samt lejede lokaler.

Beskrivelse af regler om tilskud til medlemmer, aktiviteter og kursus findes uddybet i Randersordningen.

Herunder vejledes om tilskud til lokaler, haller samt lejrpladser til frivillige folkeoplysende foreninger i Randers Kommune jvf. loven.

Vær opmærksom på, at der skal søges om lokaletilskud og at ikke alle ansøgninger imødekommes.

Der kan kun sendes ansøgning ind 1 gang om året - typisk 1. februar.

Generelle regler

Der ydes tilskud til lokaler, lejrpladser og haller til foreninger, der er godkendt af folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettigede i henhold til lov om tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde.

Tilskuddet gives til godkendte driftsudgifter til egne og lejede lokaler, haller eller lejrpladser, som benyttes til foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det er en betingelse, at lokalerne, hallerne eller lejrpladserne ligger inden for landets grænser eller i Sydslesvig.  

Tilskuddet i henhold til Randersordningen udgør 75% af de tilskudsberettigede udgifter, dog ved lejemål på timebasis maksimalt til en udgift  i 2016 pr. aktivitetstime for almindelige lokaler på 128,65 kr. for haller eller andre lokaler, som er over 800 m² og 257,37 kr. for haller.

For tilskud til ridehaller og rytterstuer gælder særlige regler.

De nærmere regler for tilskud til egne eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser

De tilskudsberettigede driftsudgifter

Der ydes tilskud til afholdte driftsudgifter, der dokumenteres ved originale bilag og indgår i foreningens regnskab.

Følgende udgifter kan medtages som tilskudsberettigede til egne lokaler:

 • renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser
 • bidrag til administrationsfonden ved prioritetsgæld som ovenfor
 • skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
 • vand og vandafledningsafgift
 • almindelig vedligeholdelse, men ikke til forbedringer
 • varme- og eludgifter
 • rengøringsmidler og løn til rengøringspersonale. Løn skal indberettes til skattemyndighederne
 • tilsyn med lokaler - kun efter aftale med fritids- og kulturafdelingen
 • energibesparende foranstaltninger under forudsætning af, at der foreligger en energirapport. Tilskuddet ydes kun efter aftale med fritids- og kulturafdelingen.

Følgende udgifter kan medtages som tilskudsberettigede til lejede lokaler:

 • lejebeløb i henhold til huslejekontrakt
 • glas- og kummeforsikring, hvis denne ikke er indeholdt i huslejen
 • almindelig vedligeholdelse ifølge huslejekontrakten, men ikke forbedringer
 • varme- og eludgifter
 • rengøringsmidler og løn til rengøringspersonale. Løn skal indberettes til skattemyndighederne
 • tilsyn med lokaler - kun efter aftale med fritids- og kulturafdelingen

Eksempler på tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget lokaleudgifter

Fra de tilskudsberettigede driftsudgifter skal der fratrækkes indtægter for:

 • fremleje eller udlejning, uanset om der fremlejes for længere perioder eller for enkelte arrangementer
 • forpagtningsafgifter
 • beregnet brugsværdi for arrangementer for andre end foreningens medlemmer f.eks. vejfester, private fester, polterabends, private receptioner o.lign. også selvom nogle af foreningens egne medlemmer deltager
 • en beregnet brugsværdi for en støtteforenings benyttelse af et foreningslokale til arrangementer, hvor andre end foreningens medlemmer deltager, også selvom nogle af foreningens egne medlemmer deltager. F.eks. hvis en støtteforening afholder bankospil eller driver cafeteria i de lokaler foreningen får tilskud til.

Der skal ikke fratrækkes lejeindtægt for foreningslokaler, der udlejes til kommunale institutioner, hvis lokalerne også benyttes af foreningen på andre tidspunkter.

Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter til stalde, selvom udgifterne er inkluderet i huslejen for ridehaller.

Aktivitetstimer

En aktivitetstime er lig med en klokketime, hvor flere af foreningens medlemmer sammen har aktiviteter i henhold til foreningens vedtægter i et lokale.

Timer i omklædningsrum kan ikke medregnes som aktivitetstimer

Aktivitetstimer i rytterstuer kan maksimalt beregnes til 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højest 4 timer pr. dag. 

Hent skema til udregning af aktivitetstimer

Der ydes ikke lokaletilskud til aktivitetstimer, der anvendes:

 • til offentlige arrangementer med entré
 • til arrangementer, hvis hovedformål er spil, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen, uanset om spillet alene er for foreningens medlemmer eller
 • til lokaler, hvor der er offentlig adgang - bortset fra svømmehaller -, hvor andre end foreningens medlemmer samtidig har adgang mod betaling.

Der ydes dog også tilskud til aktivitetstimer, når der samtidig med de aktive medlemmer opholder sig andre i lokalet:

 • hvis disse andre ikke deltager i aktiviteterne f.eks. forældre, myndighedspersoner og tilskuere, som ikke betaler entré
 • hvis disse andre er "prøvemedlemmer", som kan deltage få gange inden indmeldelse i foreningen
 • hvis disse andre er passive medlemmer, der ganske få gange årligt deltager i aktiviteterne, f.eks. en årsfest, generalforsamling o. l.
 • hvis disse andre er modstandere til trænings- eller turneringskampe eller er gæsteforeninger, som en enkelt gang deltager i en planlagt aktivitet for de to/flere foreninger.

De nærmere betingelser for at få tilskud til driftsudgifter til lokaler

 • foreningen skal være godkendt af folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettiget forening i henhold folkeoplysningsloven
 • foreningen skal tilbyde planlagte aktiviteter for børn og unge i henhold til foreningens vedtægter
 • lokalet skal være egnet til fritidsaktivitet for børn og unge
 • lokalet skal være godkendt til aktiviteterne af Randers kommune
 • for lejede lokaler skal der indsendes en huslejekontrakt
 • der skal foreligge en ibrugtagningsattest
 • der skal indsendes ansøgning om tilskud inden 1. februar.
 • der skal indsendes afregningsmateriale inden 3 mdr. efter årsregnskabets afslutning. Ved forskudt regnskabsår dog senest 1. juni.
 • der skal vedlægges kopi af originalt kvitteringsmateriale for de udgifter, der indgår i afregningen
 • der skal indsendes et underskrevet, revideret regnskab for det år, der gives tilskud til
 • der skal indsendes en underskrevet ledelses- og revisionserklæring for det år, der gives tilskud til.

Kommunen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud:

 • hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale eller
 • hvis udgiften til tilskuddet betyder en væsentlig større udgift til lokaletilskud for kommunen.

Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

 • fra nye foreninger
 • om nye lokaler
 • om udvidelse af aktivitetstimetal
 • om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav

Med hensyn til anvisning af lokaler: Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten.

Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Ved væsentlig større udgifter forstås, at foreningens tilskudsberettigede udgifter stiger med mere end 25 pct. eller 100.000 kr. 

For tilskud til haller gælder, at kommunen kan afslå nye ansøgninger uanset størrelsen af den nye udgift.

Kommunen kan nedsætte tilskuddet:

 • hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt
 • hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder hal eller lejrplads på egnen hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v.

Hallejetilskud

Der ydes et særligt tilskud til foreningers lejeudgift til idrætshaller i Randers Kommune samt til haller i andre kommuner, hvis disse benyttes til kampe i løbende turneringer.  Ordningen er beskrevet i Randersordningen.

Ekstra kommunalt lokaletilskud

Ekstra kommunalt lokaletilskud er beskrevet i Randersordningen.

Randersordningen 2017
Randersordningen 2018