Hyppigt stillede spørgsmål

Her finder du hyppigt stillede spørgsmål vedrørende folkeoplysende foreninger.

Hvor mange medlemmer skal der være i en forening?

Der skal være mindst 5 betalende medlemmer i en frivillig folkeoplysende forening. (I øvrigt skal alle medlemmer betale kontingent.) Ledere, bestyrelsesmedlemmer, instruktører og æresmedlemmer, der ikke samtidigt deltager aktivt I foreningens aktiviteter, er undtaget fra kravet om kontingentbetaling.

Efter beslutning på foreningens generalforsamling kan medlemmer, der i stedet for betaling af kontingent yder praktisk arbejde for foreningen, undtages fra kravet om kontingentbetaling. 

Hvem kan blive medlem i en frivillig folkeoplysende forening?

En frivillig folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Det vil sige, at der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Alle skal kunne melde sig ind.

Derimod vil det være muligt at afvise medlemmer i en kort periode på grund af almindeligt stop for tilgang af medlemmer i foreningen.

Foreninger, hvor medlemskabet er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet, ligesom en firmaidrætsklub kan begrænse medlemsskaren til medlemmer, der faktisk arbejder i det pågældende firma. Klubben skal blot være medlem i Randers Firma Sport.

Ligeledes kan en politisk ungdomsforening kræve, at medlemmerne ikke kan være tilsluttet andre partier end foreningens moderparti. Tilsvarende gør sig gældende for kirkelige børne- og ungdomsforeninger m.v.

En forening kan, ud over at kræve at medlemmer tilslutter sig foreningens formål, også i et vist omfang opstille kriterier for medlemskab. Sådanne kriterier må ikke indebære usaglig forskelsbehandling og skal være saglige og relevante i forhold til foreningens formål.

Hvornår har et medlem stemmeret?

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at alle folkeoplysende foreninger skal opfylde følgende krav:

Alle myndige medlemmer i foreninger har selv stemmeret. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har også stemmeret – enten selv eller gennem forældre eller værge. Foreningen kan selv fastsætte en aldersgrænse for, hvornår børn og unge under 18 år selv har stemmeret.

Foreningen kan således beslutte, at alle under 18 har stemmeret gennem forældre eller værge, eller at aldersgrænsen skal være f.eks. 12, 15 eller 16 år, således at dem over aldersgrænsen selv kan stemme direkte.

Er der krav til medlemslisten?

Ja, der er krav til en godkendt forenings medlemsliste.
Et eksternt revisionsfirma udtager hvert år ca. 25 foreninger til revision. Foreningen skal derfor indsende medlemskartotek svarende til den optælling, som foreningen indgav til forvaltningen ved ansøgningsfristen. Af og til viser det sig, at flere foreninger har problemer med deres medlemslister.

De primære problemer er:

  • Fødselsdata og opdaterede adresseoplysninger for alle medlemmer også for dem over 25 år.
  • EDB – løsninger, der ikke kan udskrive samme medlemsliste tilbage i tiden.

Kultur- og fritidsafdelingen foreslår, at foreningen udskriver medlemsliste på papir pr. 1. januar, og gemmer det til en eventuel revision. Indmeldelse i foreningen skal ske individuelt og skriftligt. Elektronisk tilmelding kan anvendes. Men husk at få oplyst fødselsdata og adresse også hvis elektronisk tilmelding anvendes.

Det samlede medlemsantal benyttes af kommunen til statistik samt ved vurdering af lokaletilskud, selv om 25 års reglen er ophævet.

Revisionen udsender breve til de udtagne foreninger til revision, dette skal dog ikke afholde foreningen eller nye kasserere fra at kontakte Kultur- og fritidsafdelingen, hvis foreningen har spørgsmål omkring procedure til registrering af medlemmer.

Kultur- og fritidsafdelingen må ikke modtage medlemslister, så eventuelle uoverensstemmelser i forhold til revisionens resultat, skal afklares med revisionen. 

Skal vi have et CVR-nummer?

Foreninger, der skal modtage tilskud fra Randers Kommune, skal have et CVR-nummer for at penge kan overføres.

Et CVR-nummer fås fra et centralt register hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Find det på www.webreg-portal.dk. Husk at et CVR-nummer skal fornys hvert 3. år for på den måde at bekræfte, at foreningen stadig er aktiv. Ellers lukker styrelsen jeres CVR-nummer.

Når I har fået jeres CVR-nr. til foreningen, skal I bede jeres pengeinstitut om at: ”tilknytte CVR-nr. til kontoen og indberette den som en NemKonto”. Herefter er det muligt for kommunen at overføre pengene til den rette konto.

Hvordan får vi en NemKonto?

En NemKonto er en helt almindelig bankkonto, man har i forvejen, og som det offentlige bruger til at udbetale penge til.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til foreningens konto via foreningens CVR-nummer. Jeres forening skal derfor først have oprettet et CVR-nummer og derefter få banken til at knytte CVR-nummer og NemKonto sammen.